Брой 1/2014

Доклад за резултатите от изследване, проведено в рамките на проект „Образът на България във водещи европейски медии – изследване и анализ за периода 1 януари – 31 декември 2013 година”

Доклад за резултатите от изследване, проведено в рамките на проект „Образът на България във водещи европейски медии – изследване и анализ за периода 1 януари – 31 декември 2013 година”

І. Въведение 1. Представяне на проекта Настоящият доклад има за цел да представи резултатите и спецификите, изведени по време на изследването, извършено в рамките на проекта „Образът на България във водещи европейски медии – изследване и анализ за периода 1 януари – 31 декември 2013 година”1  към катедра „Европеистика” в Софийския университет „Свети Климент Охридски” […]

Образът на България през 2013 година във френския вестник „Le Monde”: специфики и следствия

Образът на България през 2013 година във френския вестник „Le Monde”: специфики и следствия

Настоящият текст разглежда образа на България през 2013 година, изграден от френския вестник „Le Monde” като част от научноизследователския проект „Образът на България във водещи европейски медии – изследване и анализ за периода 1 януари – 31 декември 2013 година”1. По-конкретно ще анализираме особеностите при изграждането на имиджа на нашата страна от френския ежедневник – […]

Образът на България за 2013 година в немския вестник Süddeutsche Zeitung

Образът на България за 2013 година в немския вестник Süddeutsche Zeitung

Този анализ е част от изследователския проект “Образът на България във водещи европейски медии” и има за цел да представи спецификите при немския вестник Süddeutsche Zeitung при изграждане медийния образ на България. В следващите няколко страници е описан начинът, по който е избран именно този ежедневник и са представени накратко резултатите и изводите от проучването. […]

Образът на България през 2013 година в El País – Испания

Образът на България през 2013 година в El País – Испания

“El País” е ежедневникът, който е най-широко разпространен в Испания. Според изследването “Estudio General de Medios” от 2009 г. има близо 2 081 000 читатели дневно. Също така той сам твърди за себе си, че е с „европеистка насоченост”. За вестника е характерно разглеждането на международни новини, култура, икономика, освен новини изцяло за Испания.1 От своя страна […]

“Образът на България във водещи европейски медии” Вестник Independent (01.01.2013-31.12.2013)

“Образът на България във водещи европейски медии” Вестник Independent (01.01.2013-31.12.2013)

Представите за една държава се изграждат на основата както на миналото, което включва определена историческа обусловеност, така и на настоящето с неговата събитийност и конкретни личности или групи от хора. Медиите, а в случая печатните такива, имат определяща роля за това как ще се възприема една държава в очите на читателите. Освен генералния образ, който […]